Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko.

1795
wyświetlenia

Państwowa Straż Pożarna ostrzega.

 Zjawisko wypalania traw, w okresie wczesnej wiosny, jest wynikiem pojawienia się obszarów zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy przejściowej wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem zdarzeń pożarowych. Poprawiające się warunki pogodowe powodują, że coraz częściej otrzymujemy sygnały o wypalaniu roślinności.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie powiatu, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień płonący na nieużytkach niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Wypalanie traw narusza obowiązujący porządek prawny, a w szczególności: art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach z póź. zm.; „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
2. korzystania z otwartego płomienia
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Art. 82, § 1 pkt.1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń ((tekst pierwotny: Dz. U. 1971 r. Nr 12 poz. 114 ; tekst jednolity: (Dz.U. 2010r. Nr 46, poz. 275)) za wykroczenia tego typu przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000zł. Art. 163 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 40 ust. 1 mówi:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Wszelkie udowodnione przypadki tego rodzaju działań będą przedmiotem sankcji karnych.

Tekst: st. kpt. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

2 KOMENTARZE

  1. ”co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem zdarzeń pożarowych” – gratuluję elokwencji, szacunek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ