Stan cieków wodnych w Słupcy! Rowy bez opieki?

2109
wyświetlenia
Ul. Przemysłowa i rów zarośnięty krzakami, z którego często wydobywa się nieprzyjemne zapachy.

Z uwagi na fakt, że obecny stan cieków wodnych tj. Kanału Sierakowskiego, Kanału do Jeziora i rzeki Meszny w obecnym stanie nie gwarantuje warunków przepływu, w szczególności przepustowości i utrzymania poziomu wód w korytach, zwrócono się do PGW Wody Polskie (właściciela cieków) o przyspieszenie prac konserwacji cieków.

W odpowiedzi PGW WP Zarząd Zlewni w Kole poinformował, że zadanie wykonania prac utrzymaniowych na ww. ciekach wprowadzono do planu na 2022. Planowane zadanie jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu a realizacja nastąpi po zakończeniu procedury przetargowej.

Poza tym wystąpiono z wnioskiem do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy o wyjaśnienie dotyczące przydrożnych rowów będących własnością Skarbu Państwa użytkowanych jako grunty pod rowami, czy wskazane rowy są objęte działalnością Spółki Wodnej.
W odpowiedzi na wniosek, Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych poinformował, że rowy melioracyjne objęte działalnością Spółki Wodnej na terenie Gminy Miejskiej Słupca, to te, które głównie odprowadzają wody z gruntów rolnych tj. rowy przy ulicach Wspólnej, Stodolnej, Objazdowej, 3 maja i Róża.
Natomiast rowy przy ulicach Przemysłowej, Dworcowej, Warszawskiej i Parkowej nie są objęte działalnością Spółki Wodnej z uwagi na zmianę sposobu użytkowania terenu. Podmioty gospodarcze i właściciele nieruchomości odprowadzający wody opadowe
i roztopowe do tych rowów nie posiadają pozwoleń wodnoprawnych i nie wnoszą opłat na rzecz konserwacji przedmiotowych rowów. Wobec powyższego wystąpiono do odpowiedniego organu Wód Polskich, o ustalenie zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2022 r. poz. 2233 ze zm./ w drodze decyzji proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów, zakresu i terminu wykonania utrzymania danego rowu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ