Słupca – Od jutra wypłata pierwszych dodatków węglowych!

491
wyświetlenia

Do dnia 20.09.2022 wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1403 wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Miasto ma otrzymać 2 miliony 731 tysięcy złotych na wypłatę dodatku. Pierwsze wypłaty podatku zaczną się od jutra po Sesji Rady Miasta tj w środę 28 września ( około 1,5 miliona zł )

Gdzie i jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zmiany w ustawie
We wtorek 20.09.2022r. weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków. Wprowadza ona istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Zmiany mają charakter „uszczelniający” -doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.
Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.
W aktualizacji ustawy o dodatku węglowym dodano zapis umożliwiający weryfikację złożonego wniosku o dodatek węglowy. W przypadku wątpliwości co do liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem możliwe będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jednak wnioskujący musi uprzednio wyrazić zgodę na tą formę kontroli. Jeśli się nie zgodzi na wywiad środowiskowy, wówczas wniosek automatycznie zostanie odrzucony.
Ponadto urzędnicy będą mogli ustalić stan faktyczny na podstawie:
1) informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
d) dodatku mieszkaniowego,
3) danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Wydłużenie terminu na wypłatę dodatku węglowego
Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.
Ustawa wprowadza także jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ