Ruszył przetarg na rozbudowę ulicy Jeziornej w Piotrowicach!

229
wyświetlenia

Postępowanie przetargowe realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, a sama inwestycja możliwa do zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych! Gmina Słupca w II naborze pozyskała dofinansowania na poziomie 95% szacowanej na 7,5 mln z złotych inwestycji. Dzięki tym środkom przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja 2,5 km odcinka drogi!

Ulica Jeziorna jest drogą gminną, klasy D (nr 430006P), w terenie zabudowanym, o długości ok. 2500 m. Wg wstępnego projektu koncepcyjnego długość wynosi 2435 m. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową umocnioną kruszywem łamanym i naturalnym na odcinku ok. 1755 m, na odcinku ok. 680 m znajduje się nawierzchnia bitumiczna do przebudowy.
W ramach rozbudowy ul. Jeziornej, mają być wykonane następujące elementy zasadnicze:
– jezdnia o szerokości zasadniczej – 5,00m, obramowana obustronnie krawężnikami
zjazdowymi,
– chodnik – jednostronny o szerokości zasadniczej 1,80m, (na skrzyżowaniach może wystąpić
lokalnie dwustronny)
– kanalizacja deszczowa na długości ok. 2300m
– oświetlenie uliczne – dobudowa na długości ok. 1400m.
– oraz roboty towarzyszące (przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, usuwanie kolizji).
Zamówienie obejmuje:
1. Sporządzenie projektu budowlanego (dokumentacji projektowej) wraz z uzyskaniem wymaganych: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń. Na podstawie tego projektu Inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sporządzenie projektów wykonawczych (technicznych), przedmiarów robót
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST) dla wszystkich występujących branż.
3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego).
– Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w formie wymaganej przepisami prawa w terminie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.
– Wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w formie wymaganej przepisami prawa, jeżeli zajdzie taka konieczność w terminie do 8 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.
– Oferty w przetargu można składać do 14.03.2023 do godz. 9:30. Pełna dokumentacja przetargowa dostępna w portalu ezamowienia.gov.pl.

Zdjęcia ulicy i mapa pochodzą z Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ