Otwarty nabór na partnera

1233
wyświetlenia

Słupca, dnia 18 lipca 2012 r.

 

Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Gmina Miejska Słupca

 

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

§1 Celem projektu jest realizacja następujących zadań: 

a) pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem

b) pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego

c) przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet

d) promocja projektu

 

§2 Projekt polegać będzie w szczególności na: 

1. Dofinansowanie usług doradczych: prawnych, merytorycznych służącemu m. in: wsparciu technicznemu, opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego, wykonaniu Analizy Ekonomicznej

2. Wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i wybudowaniu stacji przesyłu radiowego w technologii Wi-Fi 2,4 lub 5,4 Ghz i LMDS na obszarze Miasta, celem zapewnienia dostępu do Internetu dla grupy odbiorców Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3. Całkowitym pokryciu kosztów : dostępu do Internetu dla grupy odbiorców odpowiadających kryteriom określonym przez konkurs dla Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zakupu sprzętu komputerowego wyspecjalizowanego we wniosku wraz z oprogramowaniem oraz zapewnieniu grupie docelowej dostępu do Internetu na obszarze objętym Projektem przez okres wymagany przepisami projektu

4. Dostarczeniu instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania w wybranych gospodarstwach domowych oraz jednostce samorządu terytorialnego

5. Przeprowadzeniu szkoleń (zakup usługi lub przeprowadzenie szkoleń) dla grupy odbiorców Projektu z zakresu obsługi komputera, korzystaniu z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet ( z wykluczeniem szkoleń zawodowych)

6. Dofinansowaniu kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia z obsługi nowo zakupionego sprzętu, w ramach działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi ( w tym ; szkołach publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na obszarze działania beneficjenta)

7. Dofinansowaniu promocji Projektu na obszarze objętym Projektem wyspecyfikowanych we wniosku dla grupy docelowej

8. Zachowaniu trwałości Projektu przez okres 5 lat od zakończenia jego realizacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( PO IG).

 

§3 Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera: 

1. Przygotowanie i złożenie wniosku na ogłoszony Konkurs przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie projektu ” Stop wykluczeniu cyfrowemu w Słupcy ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przez co rozumie się złożenie wniosku i skuteczną aplikacje

2. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Projektu upowszechnianie informacji na temat Projektu, w tym w szczególności informowanie o źródłach finansowania Projektu, organizacje pod względem merytorycznym serwisu na stronie internetowej Projektu i jego bieżącą aktualizację, opracowanie, dostawę i dystrybucję materiałów promujących Projekt w tym prowadzenie i aktualizacja strony internetowej projektu

3. Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu

4. Przeprowadzanie szkoleń, dostarczenie Internetu przy współpracy z Miastem, w zakresie przebiegu, ustalania zasad, miejsca, terminów, itp

5. Przygotowania i przeprowadzenie przetargów min; infrastruktury technicznej, zakupów zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

6. Zorganizowanie i przeprowadzenie zakupów inwestycyjnych i sprzętowych, serwisu, koniecznych i niezbędnych dla wywiązania się przez beneficjenta z umowy o dofinansowanie projektu.

7. Zakup sprzętu IT dla JST ( m.in. laptopy, programowanie)

8. Dostarczenie, instalacja i administrowanie Portalem e-learningowym ( m.in. przeprowadzenie szkolenia e-learning dla mieszkańców z zakresu obsługi komputera i skutecznej edukacji przez Internet, hosting, support)

9. Wkład partnera musi być co najmniej równy wymaganemu wkładowi przez Władzę Wdrażającą

10. Zapewnienie trwałości realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi PO IG 8.3.

 

§4 Wymagania wobec partnera: 

1. Posiadają status organizacji pozarządowej non- profit

2. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację Projektu

3. Zrealizowały lub są w trakcie realizacji w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem opublikowania ogłoszenia o konkursie lub są w trakcie realizacji – jako lider, partner lub realizator zadań merytorycznych- przynajmniej dwa projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym finansowany ze środków publicznych, funduszy europejskich lub innych funduszy zagranicznych, w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000zł (dotyczy wartości całkowitej projektu) w zakresie: promocji, rekrutacji, zamówień publicznych, szkoleń

4. Przedstawiają, co najmniej dwa listy referencyjne obejmujące uczestnictwo i konsultacje merytoryczne w pozyskiwaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na kwotę nie mniejszą niż 500 000zł każdy (dotyczy łącznej wartości całkowitej projektów)

5. Przedłożą dokumenty, o których mowa w ust. 2 potwierdzające nabyte kwalifikacje i posiadane uprawnienia oraz kopie: publikacji promocyjnych, przykładowych autorskich stron www.

 

§5 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać: 

1. Opis merytoryczny

2. Cele

3. Uzasadnienie wyboru na partnera

4. Harmonogram działań rzeczowy i finansowy

5. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów Partnera wraz z uzasadnieniem

6. Propozycja wkładu własnego

7. Propozycję wskaźników i ich utrzymanie po zakończeniu Projektu

8. Przedstawienie zasad i narzędzia ewaluacji projektu

9. Przedstawienie metodologii współpracy z Miastem, m.in opis procesów komunikacji, rozliczenia finansowego

10. Deklaracji określający procentowy udział oferowanego wkładu własnego Partnera w realizację Projektu w stosunku do kwoty kosztów kwalifikowanych w Projekcie

11. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

12. Referencji potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w §4 pkt:1.3;1,4;1.5

13. Deklaracje współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania Projektu na ogłoszony konkurs

14. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzającego, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art.229 lub art.230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,poz. 553 z późn. zm.)

15. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i kadrowego pozwalającego na realizację Projektu wraz z wykazem kwalifikacji osób przewidzianych do realizacji Projektu

16. Dokumenty, o których mowa w pkt.: od 2.1 do 2.7 muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę . Dokumenty, o których mowa mogą zostać złożone, jako oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę występującą w imieniu podmiotu składającego ofertę

Oferty przygotowane przez potencjalnych partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji PO IG oraz obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dostępne są na stronie www.poig.gov.pl

 

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

§6 Przy wyborze partnera oceniane będzie min.: 

1. Spełnienie wszystkich wymagań określonych w §4 przez podmiot składający ofertę

2. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami Projektu

3. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa

4. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze

5. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania Projektu

6. Posiadane zasoby kadrowe potwierdzone stosownymi dokumentami.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyn, a także wybór tylko jednego partnera do realizacji projektu.

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.miasto.slupca.pl

Termin składania (wpływu) ofert – 14 sierpień 2012 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 

Ofertę należy złożyć osobiście (w godzinach 9.00-15.00) lub pocztą na adres: Urząd Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie (63) 2772727, w. 233 lub drogą mailową: fundusze@miasto.slupca.pl