Mateusz Wojciechowski o budowie elektrowni fotowoltaicznych w gminie Ostrowite!

900
wyświetlenia
Obrazek poglądowy - WysokieNapięcie.pl

Niedawno pisaliśmy o proteście części mieszkańców przeciwko budowie elektrowni fotowoltaicznych w gminie Ostrowite. Poniżej publikujemy informację wójta Mateusza Wojciechowskiego, z którego wynika, że nie wyda żadnej decyzji niezgodnej z prawem.

Odnosząc się do wniosku o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu, to po przeprowadzeniu przewidzianych prawem czynności wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 t.j.) organ rozstrzygnie czy zachodzi konieczności nałożenia na inwestora obowiązku wykonania raportu.
Dokładna charakterystyka przedsięwzięcia jest opisana w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, z którą można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrowite ( http://ostrowite.samorzady.pl/?a=4926), gdzie również umieszczane są inne informacje o prowadzonym postępowaniu.
Ponadto pragnę poinformować, iż nie zostanie wydana żadna decyzja niezgodnie z prawem.
Ponadto informuję , iż w Kartach informacyjnych Przedsięwzięcia, które zostały złożone do UG i są poddane opiniom stosownych instytucji nie ma mowy o budowie farm o wysokości 10m. Wysokości o których mowa, będą oscylować do 4 m, czyli takich jakie są montowane na ,,podwórkach domowych”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ