Inwestycje drogowe w Powidzu, Polanowie i Wylatkowie w gm. Powidz!

167
wyświetlenia

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz – postępowanie obejmuje realizację następujących odcinków dróg

2.1. Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo -ok. 4,2 km polegać będzie na remoncie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego – granitowego, warstw betonu asfaltowego oraz remoncie nawierzchni poprzez frezowanie i wyrównanie nawierzchni oraz ułożenia warstwy ścieralnej, umocnienie poboczy kruszywem granitowym.

2.2.Przebudowa drogi gminnej w. Polanowo dz. nr 204 i 202 dł. 200m szer. 4,5m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych

2.3. Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Powidzu – I etap realizacji ul. H. Pobożnego – ok. 270 mb polegająca na wykonaniu jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej;

2.4. Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo – dz. nr 102/2 dł. 620 m szer. 4,5m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych;

2.5. Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo – o dł. 734 mb polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu warstw bitumicznych;

2.6. Przebudowa drogi gminnej – ul. Lokacji Powidza 1243 r. ok 90 m ok. 530m2 – polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw z brukowca – odtworzenie zabytkowej nawierzchni. Ustawione będą tablice informacyjne i niskie oświetlenie;

2.7. Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna 240 m szer. 7m – polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych. Chodniki wykonane będą z płyt kamiennych nawiązujących do przebudowanego rynku. Przewiduje przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę wodociągu

2.8. Przebudowa drogi gminnej – ul. ks. inf. Dorszewskiego ok. 60m ok. 540m2 polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i ułożeniu nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej i płyt kamiennych (nawiązanie do przebudowanego rynku), oświetlenie i przebudowa kanalizacji deszczowej i wodociągu

2.9. Przebudowa drogi gminnej- ul. Jeziorna ok. 260 m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i betonowej kostki brukowej oraz oświetlenia

2.10. Przebudowa drogi gminnej– Rybakówka – ok. 200 mb szer.5,6 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni pieszojezdnej, zjazdów, parkingów oraz chodników z kostki brukowej na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem oświetlenia;

2.11. Przebudowa ciągów pieszych – “Zejście do jeziora“- polegająca na wykonaniu schodów z materiałów kamiennych – granitowych na podbudowie wraz z wykonaniem oświetlenia;

Termin złożenia ofert: 05.08.2022r. do g. 10.00

ZOSTAW ODPOWIEDŹ