Absolutorium dla burmistrza Słupcy – Sprawozdanie finansowe za 2021!

255
wyświetlenia

W środę 22 czerwca w Sali Narad słupeckiego Urzędu Miasta burmistrz miasta Słupca Michał Pyrzyk przedstawił sprawozdanie za 2021 rok dotyczące stanu finansów za 2021. Burmistrz uzyskał Absolutorium od radnych miejskich.

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego należy stwierdzić iż w porównaniu do 2020 roku stan środków pieniężnych wzrósł o kwotę 417.650,05 złotych, należności wzrosły o kwotę 345.151,05 złotych, zobowiązania zmalały o kwotę 1.550.843,58 złotych, aktywa netto uległy zmianie o kwotę 2.282.652,68 złotych, inne pasywa wzrosły o kwotę 31.002,00 złotych – z tego wynika, iż wolne środki na koniec 2021 roku wynoszą 7.685.303,96 złotych.
Jeśli chodzi o informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Słupca, to w 2021 roku zawarto 5 nowych umów dzierżawy, w których czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Ponadto w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonano sprzedaży 7 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom z zastosowaniem 80 % bonifikaty zgodnie z uchwałą Nr XLI/275/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca zmienionej uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 roku.

2.282.652,68 złotych nadwyżki budżetowej

Budżet w 2021 roku zakładał deficyt budżetowy w kwocie 1.412.675 złotych, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.282.652,68 złotych i został wykonany w sposób zapewniający realizację wszystkich zapisanych w nim wcześniej zadań. Oceniając wykonanie budżetu w 2021 roku należy zauważyć, że sytuacja gospodarcza w mieście Słupcy polepszyła się w stosunku do 2020 roku odzwierciedleniem tego są większe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego do osób fizycznych. Jak już mówiłem udało się zrezygnować z zaplanowanego na początku roku kredytu, w trakcie roku budżetowego dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów na kwotę 1.533.704 złotych tym samych zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów – zmalały o kwotę 1.533.704 złotych do kwoty 16.203.344 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ